Migracijos politika ir techninis bendradarbiavimas

  

  

TMO padeda šalių vyriausybėms susiduriančioms su migracijos, ypač nelegalios, problemomis, kuriant/ tobulinant būtinus įstatymus, administracines struktūras, ruošiant kvalifikuotus migracijos specialistus.

 

Techninis bendradarbiavimas tebėra viena iš prioritetinių TMO veiklos krypčių Baltijos jūros regione. Iki Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pagrindinis TMO tikslas buvo padėti valstybei atitikti reikalavimus dėl narystės ES migracijos (ypač nelegalios migracijos) srityje. TMO aktyviai veikė procesuose, susijusiuose su ES plėtra ir įgyvendino nemažai kompetencijos stiprinimo projektų Lietuvoje.

Šiuo metu TMO dalyvavimas šiame procese iš esmės apima informacijos, susijusios su ES politikos kūrimu ir sprendimų priėmimu, prieinamumo didinimą Europiniu ir nacionaliniu lygmeniu.

2008 metais Lietuvos Vyriausybė kreipėsi į TMO dėl atstovavimo Lietuvai Europos Migracijos tinkle (EMT) ir veikimo kaip Nacionalinis Informacijos centras. Europos Migracijos tinklas jungia visas ES šalis nares į bendrą tinklą su tikslu pateikti Bendrijai ir valstybėms narėms objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją migracijos ir prieglobsčio klausimais. Projekto rėmuose TMO Vilniaus biuras koordinuoja EMT veiklą Lietuvoje, ruošia studijas, renka statistinę medžiagą, teikia atitinkamas analizes ir ekspertizes migracijos ir prieglobsčio srityse.  

 

Pagrindinės techninio bendradarbiavimo sritys:

 • Politikos ir migracijos valdymas ES plėtros kontekste;
 • Sienų valdymas, Pasienio pareigūnų mokymai;
 • Informacinių sistemų plėtojimas;
 • Konsulinių pareigūnų mokymai;
 • Prieglobsčio politika ir procedūros;
 • Migracija ir saugumas;
 • Duomenų apie migraciją ir prieglobstį rinkimas ir analizavimas.

Pagrindinės veiklos apima:

 • Seminarus, mokymus, mokomuosius vizitus;
 • Baltijos jūros regiono pareigūnų komandiruotes į ES šalis;
 • Tyrimų iniciavimas, informacijos sklaida;
 • Dalyvavimas ES migracijos ir prieglobsčio tinkluose.


Migracijos politika ir techninis bendradarbiavimas

Grįžti į titulinį

© 2003 - 2010 IOM. Visos teisės saugomos.